×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 157

Pre našich investorov realizujeme a zabezpečujeme:

 • projektovú dokumentáciu pre ohlásenie drobnej stavby;
 • projektovú dokumentáciu pre územné povolenie;
 • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie;
 • všetky podklady pre územné a stavebné povolenie;
 • rozpočty a kalkulácie stavieb;
 • grafickú vizualizáciu, farebné riešenie fasád;
 • tepelnotechnický výpočet hrúbky zatepľovacej vrstvy;
 • pomoc pri financovaní projektov;
 • energetické hodnotenie stavieb a energetický certifikát;
 • termovízne meranie.

Projektová dokumentácia

Pre všetky stupne projektovej dokumentácie platí jedno pravidlo: „Aká je kvalitná projektová dokumentácia, také je kvalitné výsledné dielo“.
Vo väčšine prípadoch sa stretávame s názorom investora, že nepotrebuje podrobnú projektovú dokumentáciu, ale postačuje mu projekt len rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia. Prihliada sa iba na cenu projektu a to sa často ukáže ako najväčší omyl v prípravnej fáze. Obzvlášť vtedy, ak takýto názor prevláda pri projektovaní obnovy a rekonštrukcie bytových domov.

Kvalitný projektant na základe svojich odborných skúseností diagnostikuje stav objektu po všetkých stránkach. Spoločne s vlastníkmi vykoná obhliadku objektu a navrhne riešenia s prihliadnutím na skutkový stav, potreby vlastníkov a technické možnosti stavby.

V prípadoch, kde sa projekčná fáza podcení, nastávajú často komplikácie pri výbere dodávateľa ako aj pri samotnej realizácii. Nekvalitné a nesprávne navrhnuté riešenia v projekte sa následne prenášajú do nesprávnych výkazov výmer, čo často znemožňuje objektívne posúdenie a výber zhotoviteľa.
Ďalším úskalím nekvalitne vypracovanej projektovej dokumentácie sú následné problémy pri financovaní stavby. Financovanie je veľakrát naviazané na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne komerčné úvery. Keď sa zistia chyby v projekte v priebehu realizácie stavby, je v takýchto prípadoch potom veľmi náročné a časovo zdĺhavejšie opravovať a meniť už zazmluvnené podmienky úverov.

Kvalitný a premyslený výber projektanta v prípravnej fáze vám z týchto dôvodov zabezpečí následnú úsporu času aj samotných financií.

Tepelnotechnický výpočet hrúbky zatepľovacej vrstvy

Energeticky certifikátOd 1.1.2013 vstúpila do platnosti zaktualizovaná technická norma STN 73 0540-2:2012 - Tepelná ochrana budov: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov: Časť 2: Funkčné požiadavky.

Stavebná konštrukcia musí vyhovovať na sedem požadovaných tepelnotechnických vlastností. Našim výpočtom získate orientačné hodnoty pre tri vlastnosti a to pre:

 • tepelný odpor konštrukcie R (m2K/W) - odporučíme vám hrúbku príp. druh tepelnej izolácie;
 • vnútornú povrchovú teplotu stien;
 • množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii počas roka.

Od 1.1.2016 pri návrhoch vonkajších stien je potrebné splniť odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W (U = 0,22 W/(m2.K)).

Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien bude potrebné dodržať cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 6,5 m2K/W (U = 0,15 W/(m2.K)).

Energetické hodnotenie stavieb a energetický certifikát

Pre našich zákazníkov zabezpečíme energetické zhodnotenie stavby a vypracovanie energetického certifikátu.
Energetický certifikát je dokument, ktorý budete potrebovať pri kolaudácii budovy a to pri budovách nových ako aj pri budovách významne obnovených. Energetický certifikát uvádza, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Je v ňom uvedený aj súbor opatrení, ktorými je potrebné zabezpečiť jednak zlepšenie vlastností samotnej konštrukcie budovy ako aj zlepšenia systémov prípravy teplej vody, vykurovania, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Energetická certifikácia je povinná:

 1. pri predaji budovy,
 2. pri prenájme budovy,
 3. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy.

Termovízia bytového domuV ostatných prípadoch je vypracovanie energetického certifikátu dobrovoľné.

Termovízne meranie

Pomocou termovízneho merania (infračerveného snímkovania) za pomoci termovíznej kamery vám pomôžeme odhaliť defektné miesta budov, ktorými uniká teplo z budovy. Vieme tak odhaliť tepelné mosty, skontrolovať kvalitu zatepľovacích prác a nerovnaké hrúbky zatepľovacieho systému a tým aj zhodnotiť efektivitu vynaložených prostriedkov. V prípravnej fáze môžu byť termovízne snímky dobrým podkladom pre kvalitnú projektovú dokumentáciu, čím prispievajú k zvýšeniu kvality samotnej realizácie zateplenia.