×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 157

Pomôžeme Vám so žiadosťou o príspevok na zateplenie rodinného domu

V záujme znižovania spotreby energie prijala vláda opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k takej obnove svojho rodinného domu, pomocou ktorej sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie domu, zníži sa spotreba energie a tým aj celkové výdavky na domácnosť.

V zmysle zákona 277/2015 Z. z. paragrafu 9c, ods.1 „Príspevok možno poskytnúť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.“

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 eur), najviac v sume

  • 5 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a
  • 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur. (zdroj: www.zatepluj.sk).

O príspevok na zateplenie rodinného domu môže jeho vlastník požiadať pred realizáciou alebo aj po ukončení zateplenia v prípade, ak boli práce začaté po 31.decembri 2014.

Sme licencovaná firma

Výber zhotoviteľa, ktorý vlastní licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov akreditovaným inšpekčným orgánom, je jednou z podmienok poskytnutia príspevku na zateplenie.

Firma THERMIT s.r.o. vlastní licenciu vydanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o.

Ako Vám pomôžeme s príspevkom na zateplenie?

  1. Poskytneme základné aj dostupné doplňujúce informácie týkajúce sa príspevku.
  2. Sprostredkujeme stretnutie s projektantom, ktorý posúdi stav nehnuteľnosti pred zateplením a možnosti dosiahnutia požadovaných kritérií a následne vypracuje pre klienta potrebnú projektovú dokumentáciu vrátane projektového energetického hodnotenia.
  3. Vypracujeme cenovú kalkuláciu na zateplenie a ostatné práce.
  4. Po realizácii poskytneme klientovi potrebné dokumenty (vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému- ETICS, kópiu správy z inšpekcie, kópiu licencie vydanej TSÚS, n.o., a iné).
  5. Poskytneme Vám fotodokumentáciu celého priebehu realizácie zateplenia Vášho rodinného domu.